calismabarisi@gmail.com

Yazar: Mehmet Solak

Kıdem Tazminatının Ödeneceği Konusunda İşverence Haklı Bir Güven Oluşturulan İşçinin İstifası

Kıdem Tazminatının Ödeneceği Konusunda İşverence Haklı Bir Güven Oluşturulan İşçinin İstifası

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
  Y. HGK Kararı E. No : 2010/9-39 K. No : 2010/71 Tarihi : 10.02.2010   ÖZET Dava; kıdem tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dürüstlük kuralından hareketle bir olayda güven sorumluluğunun gerçekleşmesi için bazı şartlar aranmaktadır: Olayda güven unsuru bulunmalı, zarar gerçekleşmeli, zarar ile yaratılan hukuki görünüş arasında nedensellik bağı olmalı, hukuki görünüşü yaratan kişi kusurlu olmalı, hukuki görünüşe inanan kimse ise iyi niyetli olmalıdır. Dosya kapsamından, işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği hususunda işverence haklı bir güven oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünün kaynağı güven sorumluluğudur. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın istifa eden işçinin kıdem tazmin
Yaptığı İş Nedeniyle Ölümle Tehdit Edilen Personel Müdürünün Feshi

Yaptığı İş Nedeniyle Ölümle Tehdit Edilen Personel Müdürünün Feshi

İş Hukuku Yargıtay Kararları
T.C. Y. 9. HUKUK DAİRESİ E.No : 2005/17424 K. No : 2005/34527 K. Tarihi : 25.10.2005   Özeti: Yaptığı iş nedeniyle tehdit edilen ve bu nedenle sağlık durumunun bozulduğu iddiasıyla iş sözleşmesini fesheden isteyen işçi, bu yönde doktor raporu sunmamış ve Cumhuriyet Savcılığına da herhangi bir suç duyurusunda bulunmamış ise, feshin haklı nedene dayandığı kabul edilemez. Yerel Mahkeme Kararı : Davacı işçi, iş sözleşmesinin 4857-24/I-a alt bendi uyarınca haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, davacının başka bir şirkette iş bulduğu için istifa etmek suretiyle ayrıldığını savunmuştur. Yargıtay Kararı Mahkemece, davacının personel ve endüstriyel ilişkiler müdürü olarak çalıştığı sırada, işyerinden çıkarı
İkale Sözleşmesi Nedir?  Neden Yapılır?  Geçerlilik Şartları

İkale Sözleşmesi Nedir? Neden Yapılır? Geçerlilik Şartları

İş Hukuku
                          İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR? NEDEN YAPILIR? GEÇERLİLİK ŞARTLARI   Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com)   Sözleşme özgürlüğü kapsamında iş sözleşmesi tarafları karşılıklı anlaşarak her zaman sözleşmeyi sona erdirebilirler. Bu sona erdirme anlaşması, uygulamada ve yargı kararlarında ikale sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. İkale bir bozma sözleşmesi olduğundan Borçlar Kanunu’nun genel olarak sözleşmelere ilişkin hükümlerine bağlıdır. Bu nedenle, sözleşmenin konusu, taraf iradeleri arasında icap ve kabulün gerçekleşmesi hususu ve irade sakatlıklarına ilişkin hükümlerin Borçlar Kanunu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. İkale sözleşmesi, sözleşme taraflarının yaptıkları sözleşmeyi ortadan kaldırma konusundaki karşılıklı irad
Engelli Ücretli veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Ücretlilerde Engelli İndirimi

Engelli Ücretli veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Ücretlilerde Engelli İndirimi

Vergi
ENGELLİ ÜCRETLİ VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİ BULUNAN ÜCRETLİLERDE ENGELLİ İNDİRİMİ   Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com)   Engellı̇lı̇k İndı̇rı̇mı̇ Nedir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesine göre; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Buna göre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. 2. Hangi Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlidir? Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kayb
İşyerinde Uyuma

İşyerinde Uyuma

İş Hukuku Yargıtay Kararları
                                                           İşçinin Uyuması                                               Haksız Fesih - Geçersiz Fesih Yarg. 9. Hukuk Dairesi Esas No   :  2016/340, Karar No : 2016/20711 Tarih       : 24.11.2016     Özet: Gece çalışan işçiye daha önce uyarı yapılmamış ise ve uyuması iş güvenliğini tehlikeye düşürmemiş ise, salt uyuması sebebiyle hizmet akdinin feshedilmesi haklı fesih olmadığı gibi geçerli fesih de değildir.   A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle, davacının 06/11/2008-29/03/2014 tarihleri arasında davalı şirket nezdinde gemi boya işçisi olarak kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından 26/03/2014 tarihinde 4857 sayılı iş yasasının 25/II-e maddesi uyarınca tazminatsız ve önels
Sigorta Primleri ve Sağlanan Yardımlar

Sigorta Primleri ve Sağlanan Yardımlar

Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com)                                                                                                                SİGORTA PRİMLERİ VE SAĞLANAN YARDIMLAR     5510 sayılı Kanun tek bir sosyal sigorta primini değil, kapsamına aldığı sigorta kollarına bağlı olarak birden çok prim türünü öngörmüştür. Bunlar; kısa vadeli sigorta primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Analık, Hastalık) uzun vadeli sigorta primi (Malullük, Yaşlılık, Ölüm), Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Ödeneğidir. Prim oranları sigorta türlerine göre değişiklik göstermekte olup kural olarak tek oran üzerinden prim kesilmektedir. Sigorta prim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar Sigorta
İş Hukukunda Kadın İşçilere Yönelik Düzenlemeler

İş Hukukunda Kadın İşçilere Yönelik Düzenlemeler

İş Hukuku
Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com)                                          İŞ HUKUKUNDA KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER   Gerek uluslararası hukukta gerekse ulusal hukukta kadın işçileri korumaya yönelik hükümler bulunmaktadır. Ulusal hukukta kadınların korunmasına yönelik düzenlemelerin başında Anayasa’da yer alan ve pozitif ayrımcılığa yer veren hükümler gelmektedir. Anayasa’da yer alan hükümler sonucunda ulusal hukukta kadınlarla ilgili kadın-erkek eşitli­ğini sağlamaya çalışan birçok düzenleme olmakla birlikte, kadınlara yönelik en ayrıntılı düzenlemeler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde yer almakta olup, çalışmamda kadın işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan haklarından söz edilmiştir.  
İş Hukuku Yönünden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 6698 Say. KVKK

İş Hukuku Yönünden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 6698 Say. KVKK

İş Hukuku
  Yazar; Mehmet SOLAK                                 Teknolojik gelişmelerle birlikte, bilgilerin, görüntülerin, fikirlerin çok kolay ve sınır tanımadan paylaşılabildiği teknoloji çağında, kişilerin özel hayatlarının koruma altına alınması doğal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlamda 6698 say. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde işverenlerin yükümlülüklerine değinmek gerekecektir. İş Hukuku Açısından Kişisel Veri ve İşlenmesi Kişisel Veri kavramı KVKK’da belirtilmiş olup, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir kişinin nüfus bilgileri, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, özel hayatı, siyasi görüşü ile dini inancına ilişkin bilgiler, kişiyi toplumda yer alan diğer
İşyerinde Psikolojik Tacize ilişkin HGK Kararı

İşyerinde Psikolojik Tacize ilişkin HGK Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları
Y. HGK, 2017/3017 E. 2018/99 K., 24.01.2018   Taraflar arasındaki işyerinde psikolojik taciz nedenine dayalı manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2010/802 E., 2012/900 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine; Davacı, işyerinde amirlerinin sözlü saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığını, istirahatli olduğu zamanda banka şube müdürü tarafından oluru alınmadan çalışma masası, çekmeceleri, özel eşyaları arandığını ve böylece diğer çalışma arkadaşları karşısında küçük düşürüldüğünü, üstleri tarafından sistematik bir biçimde işten istifa etmesi için her türlü tehdit, aşağılama gibi davranışlar uygulandığını, bu neticede ortaya çıkan psikolojik tacizin E.Ü.Tıp Fakültes
İşverenlere Bir Destek Daha – 7166 Sayılı Kanun

İşverenlere Bir Destek Daha – 7166 Sayılı Kanun

İş ve Sosyal Güvenlik
     3 Aylık Yeni İstihdam Teşviki 22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile son aylarda getirilen diğer teşviklerden bağımsız olarak işverenlere ayrıca yeni bir ücret desteği daha gelmiştir. 7166 sayılı kanunun 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.       “ 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında iş yerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafı