calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Güvenliği

Hava Kirleticileri 3; Genel Havalandırma Dizayn Prosedürleri

Kimyasal
Genel Havalandırma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Genel havalandırma bir odadaki binadaki işletmedeki havayı alıp içeriye hava veren sistemler bütünüdür. Kullanım amacına göre ikiye ayrılır; Değişim havalandırması; değişim havalandırması ortamdaki kirletici havayı alıp dışarıdan temiz hava verilmesi şeklinde olur. Ortam havalandırması lokal havalandırma kadar insan sağlığı için verimli değildir, çünkü çoğunlukla kirletici çalışanın solunum bölgesinden geçtikten sonra havaya karışmakta ve bu da maruziyeti önleyememektedir. Isı Kontrolü havalandırması; İçerideki ısının belirli bir seviyede tutulması için yapılan havalandırma tipidir. Şekil: Genel Havalandırma Örneği Gaz ve Buhar Oluşması Ortamda yüzeyden gaz ve buhar oluşmasını etkileyen faktörler şunlar...

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İşe İade ve Tazminat Şartları

İş Hukuku, Sosyal Haklar
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İşe İade, Ücret ve Tazminat Hakları Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Ülkemizde 2013 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği alanında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluğu birçok işletmeyi kapsam içine almıştır. 2013 yılından önce iş güvenliği uzmanı çalıştırma 50 ve daha üstü çalışanı olan işyerlerinde zorunlu iken 2013 yılından sonra ertelemeleri göz önünde bulundurmazsak tüm işletmeler için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale gelmiştir. Günümüzdeki duruma bakacak olursak iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri bireysel olarak veya bir osgb bünyesinde hizmet verebilmektedirler. Çalışma hayatında bazen anlaşmazlıklar çıkabilmekte işveren ve çalışan ar...

Hava Kirleticileri 2; Ortam ve Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kimyasal
Maruziyeti İzleme Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Örnek alma safhasında hem alandan hem de kişisel örnekler alınmalıdır. Ayrıca havalandırma sistemleri yapıldıktan sonra bakımlardan ve değişikliklerden sonra da örneklem alınmalıdır ki yapılan sistemin etkili olup olmadığı kontrol edilebilsin. Sistemler kurulduktan sonra optimum olan sıfıra yakın kirletici saptanmasıdır. Buna rağmen bazı durumlarda havalandırma sistemi dizaynından dolayı 0 maruziyet garanti edilememektedir. Kabul edilebilir seviyeler kirleticilerin zarar seviyesine göre belirlenmektedir. Havalandırma sistemi üreticileri bazı durumlarda sınır değerlerin altına düşürmeyi vaad etmektedirler bu seviyeler de en az sınır değerin %20 altı olmalıdır. Alan ölçümü ile kirleticilerin yayıldığı alanın büyüklüğü, işlem...

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Mesai Alabilir mi?

Fazla Çalışma, Sosyal Haklar
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Mesai Alabilir mi? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bilindiği üzere 2013 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin çalışma saatlerin haklarını işyerindeki konumunu değiştirmiş ve ortak sağlık ve güvenlik birimi ile ilişkileri farklılaştırmıştır. Bu değişimin sonucunda tarafların kafasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı sorusu oluşmuştur. Söz konusu soruya verilebilecek muhtemel cevaplar doğrultusunda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı bu yazımızda tartışılacaktır. İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi işveren vekili midir, işveren vekili fazla mesai ücreti alamaz mı? İş güvenliği uzmanı veya işyeri hek...

Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir?

Kimyasal
Hava Kirleticileri 1; Nelerdir, Kontrol Hiyerarşisi Nedir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Potansiyel Kaynağı Tanılama Hava kirleticilerin nasıl oluştuğunu analiz etmek ve hangi işlemleri yapan çalışanların bu kirleticilere maruz kaldığını belirlemek çok önemlidir. Maruziyet analizi şu aktiviteleri içermelidir;  Başlatma  Durdurma Ayar Değişim Normal çalışma Bakım Temizlik Üründen örnek alma Bu tip değerlendirmeye görev bazlı izleme denilmektedir. Maruziyeti Değerlendirme İlk önce potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar ve fiziksel maruziyetler belirlenmelidir. Daha sonra toksik ve maruziyet sınır değerleri göz önüne alınarak tehlikenin şiddeti belirlenmelidir. İşyeri hijyen uzmanı veya işyeri sağlık görevlisi bu değerlendirmeyi yapma konusunda so...

İşyerlerinde Sağlığa Zararlı Maddeler ve Mücadele Yöntemleri; Kontrol Çeklistleri

Kimyasal
İşyerlerinde Sağlığa Zararlı Maddeler ve Mücadele Yöntemleri; Kontrol Çeklistleri Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İşyerlerinde yapılan üretim gereği birçok kimyasal madde kullanılmaktadır, bu maddeler kullanılırken çalışanların vücutlarına temas edebilmekte veya solunum yoluya alınabilmektedir. Vücuda giren yabancı kimyasallar çalışan sağlığı tehdit etmekte kimi zaman çalışanların hayatına mal olmaktadır. Sağlığa zararlı kimyasallarla mücadele etmenin çeşitli yolları ve öncelik sıralaması iş güvenliği mevzuatında ve teknik dokümanlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu yazımızda bu mücadelenin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Sağlığa Zararlı Maddeler Nelerdir? Maden işçileri, ağaç sanayi işçileri ve kaynakçıların maruz kaldığı toz ve duman(akciğer hastalıkları) Metal ...

İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu Yazar: Hasan ORMAN; Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun   'İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' maddesinin tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir. 6331 İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde İşveren Genel Yükümlüğü İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yap...

İşyeri Genel ve Lokal Havalandırması Nasıl Olmalıdır?

Kimyasal
İşyerlerinde Havalandırma Nasıl Olmalıdır? Yazar; Hasan ORMAN İşyerlerinde havalandırmanın nasıl olacağında dair yasal mevzuat bulunmamaktadır. Ancak İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliğinde 15-18 maddelerinde aşağıda ifade edildiği şekliyle yer alan Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi ...
İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

Durdurma
İşyerlerinde İşin Durdurulmasında İzlenecek Yollar Yazar: Hasan Orman İşyerlerinde işin durdurulması işverenlerce hoş karşılanmayan bir durumdur. Esasında OSHA imminent danger tabiri kullanırken ve bu ifadeyi alt bentlerde açıklarken ülkemizde hayati tehlike olarak ifade edilmiş olması yer yer problem oluşturmaktadır. Nihayetinde işyerinin tümünde yada bir bölümünde yapılan durdurma işlemine esas belirlenmiş olan mevzuata aykırılıklar için İPC ödemesi de yapılmamaktadır. Prosedurel açıdan birkaç aşamadan ibaret olan durdurma işlemi, ilgili yönetmelik takip edilirse herhangi bir gecikme yaşanmadan kaldırılabilmektedir. İşyerinde durdurma uygulanmış ise bundan çekinmeden gereğini gereklidir. Zira ortada yakın ciddi bir hayati tehlikenin varlığı söz konusudur. İşyerlerinde çalışanların bö...

Risk Değerlendirmesinde Risk Skoru Ne Olmalı?

Risk Değerlendirmesi
KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ Yazar;Hasan Orman İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerini ilgilendiren bir yönetmelik olmakla birlikte 29.12.2012 tarihli yayınlanan resmi gazete ile çalışma hayatına farklı bir soluk getiren ‘RİSK’ kavramının da sahiplenicisi bir düzenleme olmuştur. Esas itibariyle işyerlerimizde yönetmelik yayım tarihinden önce de bilinen fakat ete kemiğe henüz bürünmediği için bir yanıyla eksik kalan Risk Değerlendirme kavramı günümüz yönetim sistemlerinde ve iş sağlığı ve güvenliği alanında önemini muhafaza etmekte. TS ISO 31000 numaralı Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar başlıklı standart ve ayrıca 21.02.2012 kabul tarihli Risk yönetimi - Terimler ve t...