calismabarisi@gmail.com

İş Hukuku

İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
GENEL OLARAK İKALE SÖZLEŞMESİ VE SONUÇLARI Toplumsal hayatımız birçok farklı boyutu ile hukuksal çerçeve etrafında şekillenmekte ve yaşadığımız ülke sınırları içinde her vatandaşın bu hukuksal metinler doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde de toplumsal yaşamın önemli bir parçası olan “Çalışma Hayatı” genel olarak özel kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda regüle edilmekte ve işçi – işveren ilişkileri açısından birçok farklı konu 2003 yılında kabul edilen İş Kanunuile düzenlenmektedir. Çalışma hayatının temel taşları olan işçi ile işveren arasında kurulacak bağ yani “sözleşme” ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesinde; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluş
1 Mayıs İşçi Bayramı (Emek Kutsaldır..)

1 Mayıs İşçi Bayramı (Emek Kutsaldır..)

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Bugün tarihlerden 01.05.2017 olması nedeniyle yazımızın da konusunu 1 Mayıs İşçi Bayramı (Emek ve Dayanışma Günü) oluşturmaktadır. Ülkemizde 1 Mayıs gününün işçiler adına önem arz etmesi ve kutlaması hadisesi Cumhuriyet dönemine denk gelse bile dünyada 1 Mayısın işçiler adına önemli olması ve bayram olarak kutlanması 1850’li yıllara dayanmaktadır. Yine resmi anlamda Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "İşçi Bayramı" olarak kabul edildi. Geçmişte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs günü işçiler adına bayram olmasının ötesinde kanlı gösterilere sahne olmuş ve bir hak aramadan ziyade bedel ödemekten öteye geçememiştir. Ancak son zamanlarda tüm dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı gerçek bir bayram havası içerisind
İş Davalarına Son

İş Davalarına Son

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Ülkemizde arabuluculuk 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ilk olarak uygulanmaya başlanmış olup; alternatif ve hızlı uyuşmazlık çözüm yolu olarak kendisini göstermektedir. Adalet Bakanlığı tarafından 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı 23. 03. 2016 tarihinde görüşlerini almak için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Söz konusu kanun tasarısı birçok yenilik getiren getirmektedir. Ancak daha çok işçi sendikaları tarafından “işveren taraflı” düzenleme olarak değerlendirilmekte ve bu bağlamda eleştirilmekte iken işveren sendikalarınca tasarıya tam destek verilmektedir. Bu yasa tasarısı TBMM’den geçmesi durumunda bir davanın ortalama 2 yıl sürdüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda  arabuluculuk müessesesi il
Yabancı İşçilerin Dikkatine…

Yabancı İşçilerin Dikkatine…

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
1-Turkuaz Kart Nedir? Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara  verilen karta Turkuaz Kart denir. 2-Turkuaz Kart Kimlere Verilir? a)Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, b)Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen, c)
OHAL Döneminde İşçi Çıkarmak

OHAL Döneminde İşçi Çıkarmak

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
TBMM’nin 20.07.2016 tarihinde aldığı, 1116 sayılı karar ile 21.07.2016 tarihinden itibaren 90 günlük bir süreyle OHAL ilan edilmiştir. Ancak bu OHAL süreci 3. Kez uzatılarak günümüze kadar gelmiştir. Yani son OHAL uzatma kararı ile birlikte 20.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile Anayasa'nın 120. maddesine göre alınan OHAL uygulaması düzenlenmiştir. Olağanüstü hallerde çalışma hayatına etkileyen düzenleme “Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler” başlıklı, Ek Tedbirler kısmı 11.maddesinde “İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir
Asıl İşveren- Alt İşveren (Müteselsil Sorumluluk)

Asıl İşveren- Alt İşveren (Müteselsil Sorumluluk)

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
4857 Sayılı İş Kanunu Alt İşveren kavramını ”bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren “ olarak tanımlamıştır. (4857/2-6) Kanun metninde her ne kadar alt işveren kavramı kullanılmış olsa da bu kavram yerine aracı, taşeron, alt yüklenici de denilmektedir. Asıl işveren konusu mevzuatta ve çeşitli yargı karalarında genişçe yer bulmasına karşın biz bu yazımızda sadece müteselsil sorumluluk dediğimiz asıl işverenin alt işveren karşısındaki durumunu ve sorumluluklarını ortaya koymaya çalışacağız. 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yasa
Örneklerle Kıdem Tazminatı Hesabı

Örneklerle Kıdem Tazminatı Hesabı

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Kıdem tazminatına hak kazanmış olan işçiye işe başladığı tarih itibariyle bu sürede çalışılmış olan her tam yıl için işveren veya işveren vekili tarafından 30 günlük ücreti üzerinden ödeme yapılması gerekir. Bu bir yılı aşan süreler içinde aynı oranlama yapılmak suretiyle kıdem tazminatı ödenir. Burada kıdem hesabının başlangıcında önemli olan sigortalık başlangıcı ya da iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Yine kıdem hesabında iş sözleşmesinin sona erdiği tarih yani işçinin fiilen işine son verdiği tarih bizim için hesap yapılırken kıdem tazminatı hesabının sonuncu günü olacaktır. Kıdem tazminatı hesabında son ayın giydirilmiş brüt ücreti esas alınır. Yani son ayın brüt ücretine süreklilik sağlayan ve para ile ölçülebilen menfaatler hesaba da
İş İlişkisinde İbraname ve Boş Senet

İş İlişkisinde İbraname ve Boş Senet

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Genel olarak ibraname alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borçtan kurtarılmasına ilişkin yapılan sözleşmeye denir. İşçi işveren ilişkisi açısından ise; işçinin işverenden olan tüm alacağını aldığını ve onun geçmişe dönük olarak borcu kalmadığını beyan eden bir belgedir. 2012 yılında 6098 sayılı Borçlar Kanunu yürürlüğe girene dek, işçilik alacakları yönünden işverenlerin aldıkları ibranameler önemli sorunlardan birisini oluşturmaktaydı. Çünkü günümüzde işçi daha işe girerken boş kâğıda imzası alınmakta ve iş akdine son verilirken bu boş belgeler ibraname şeklinde doldurulmaktaydı. Bu durumda işçi, bu belge aleyhine delil teşkil ettiği için, tahsil edemediği alacağı tümüyle kaybetme tehlikesi yaşamaktaydı. Emeği karşılığında aldığı ücretle kendisi ve ailesinin geç
İş Kanunu İstisnaları

İş Kanunu İstisnaları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Genel olarak 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan tüm işyerlerine,  bu işyerinin işverenleriyle, işveren vekilleriyle ve işçilerine konularına bakılmaksızın uygulanır. 4857 sayılı İş Kanunu 4. maddede bazı istisnalar getirerek bu istisnalarla ilgili olarak İş Yasasının uygulanamayacağını belirtir. İstisna teşkil eden işlerde bazılarında, özel iş kanunları mevcut olup (Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu vb.), bu kanunlar uygulanır. Bunun dışında ise uygulanacak yasa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleridir. İstisnalar: 1.Deniz taşıma işleri. Bunlar 854 sayılı Deniz İş Yasası hükümlerine tabidir. Ancak kıyılarda veya liman ve iskelelerde karadan gemiye, gemiden karaya yapılan yükleme boşaltma işleri 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir. Aynı şekilde D
İş Kazası Geçiren İşçiye Ücret Ödenir Mi?

İş Kazası Geçiren İşçiye Ücret Ödenir Mi?

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
İş Kazası Geçiren Çalışana Ücret Ödenir Mi? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Ülkemizde her yıl maalesef yüzlerce iş kazası yaşanmaktadır bu iş kazaları sonucunda yaralanan çalışanların bir kısmı çalışmaya devam edememektedirler, uzun süren tedavi süreçleri olmaktadır, raporlar almaktadırlar. İş kazası geçiren çalışanın geçici veya sürekli beden gücünü kaybetmesinin yanında maddi olarak da dar boğaza düşmektedir. Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tedavi masraflarını karşılasa da kaza geçiren çalışanın ödemeleri ve diğer giderleri bulunmaktadır. Bu giderlerin karşılanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışana günlük olarak geçici iş göremezlik ödeneğinden ödeme yapmaktadır, fakat kimi zaman yapılan bu ödeme ile çalışanın kaza geçirmeden önce aldığı ücreti arasında ciddi fa