calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Hukuku

Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
İşyerlerinde özel bir uygulama türü olan ücretsiz izin veya iş sözleşmesinin askıya alınması durumu daha çok kriz dönemlerine münhasır ya da işin azaldığı ve faaliyete ara verme zorunluluğundan kaynaklı bir uygulama türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sıkça karşımıza çıkan ücretsiz izin uygulaması hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu veya daha genel kanun olan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden dolayı işveren/işveren vekili bu konuda çeşitli hatalı işlem yapmak durumunda kalmaktadırlar. Yapılan yanlışlar daha çok işverenlerin ücretsiz izni kendi istekleri ve istedikleri zaman uygulayabileceği bir yöntem gibi değerlendirmeleri sonucunda işyerlerini birçok zarara ve maliyete katlanmak zorunda bırakmaktadır. Ücretsiz izin ancak işçilerin
Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almak zorundadır. Çalışma Bakanlığına yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz. Çalışma izin başvuruları genel anlamda ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir. 1-Yurtdışı Başvuru Nasıl Yapılır? Yabancılar çalışma vizesi başvurularını
Çalışma Barışı

Çalışma Barışı

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Sitemizin isminin Çalışma barışı olması açısından devlet – işçi – işveren sarmalında çalışma barışını bu yazımızda siz değerli okurlarımıza aktaracağız. “ Çalışma Barışı ” terim olarak, işçi ve işveren kavramlarının birlikte uyum içerisinde çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu uyumu sağlamda devlet çeşitli yaslar çıkartarak; hem işçiyi, hem de işvereni aynı şemsiyenin altında ıslanmadan koruma altına almıştır. İş Hukukunda Çalışma Barışı İş Hukuku denince ilk olarak, çalışma yaşamında işçi –işveren- devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar aklımıza gelmektedir. Çalışma hayatında milyonlarca işçinin ve işverenin karşılıklı olarak; birinin emeğini, diğerinin ise sermayesini ortaya koyduğu ilişki manzumesidir. Ayrıca bu alanı gerek yasal açıdan denetleyen ve kişiler
Aylık Ücret- Günlük Ücret

Aylık Ücret- Günlük Ücret

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
1-Giriş İşyerlerinde işçinin hasta, izinli ya da sair sebeplerle iş göremediği/mazeretli olduğu hallerde de ücretinin tam olarak ödenip ödenmeyeceği hususları iş mevzuatında açık bir biçimde çözüme kavuşturulmamış olmasından dolayı bu konunun 4857 sayılı İş Kanunu ve çeşitli örneklemle çözüme yönelik görüşlerimize yer verilecektir. 2-Tanımlar, Aylık ve Günlük Ücret Farkı 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesi ücret ve ücretin ödenmesini düzenlemiştir: "Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” tanımına yer verildikten sonra aynı maddenin devam eden diğer bir fıkrasında ise “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.”
15 Maddede Kadın Çalışanların Hakları

15 Maddede Kadın Çalışanların Hakları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Anayasamız kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağını ve küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağını hükme bağlamıştır. Genel anlamda çalışma şartları ve koşulları bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu birlikte değerlendirildiğinde kadın işçiler ile ilgili olarak aşağıda yer alan düzenlemeler yer almaktadır: 1-Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde bu süreler doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık durumunuz uygun ise ve doktorunuz da bu durumu onaylarsa doğumdan öncek
Özel Okullarda Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Özel Okullarda Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
1-Özel Okullar Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Vermeli mi? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Özlük hakları ve sorumluluklar başlıklı 9.maddesi ikinci fıkrası 14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlükten kaldırılan madde ‘’ Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.’’ hükmü yer almaktaydı. Söz konusu yasa maddesinin kaldırılması ile özel okullarda çalışan öğretmenlere devlet okullarında ödenen ücretten daha az ücret ödenmesinin yolu açılmıştır. Yine aynı madde metninde sosyal yardım kapsamındaki ödemelerin yer alması nedeniyle sosyal yardımlarında ödenip ödenm
Maaşları Geciktiren İşveren Karşısında İşçilerin Hakları

Maaşları Geciktiren İşveren Karşısında İşçilerin Hakları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
1.ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 32. Maddesinde “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. (Değişik ikinci fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi s
Tatillerde Çalışma ve Ücret

Tatillerde Çalışma ve Ücret

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRET İş Kanununa tabi işçiler yapılan işin durumuna göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışabilmektedirler. İşçilerin tatillerde çalışmalarının yasal dayanağı nedir ve ücretlerini nasıl alacaklardır? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle ulusal bayram ve genel tatil günlerinin kanuni tanımı yapmak gereklidir bu tanıma da 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’dan ulaşılabil söz konusu kanuna göre Ulusal Bayram ve genel tatil günleri şunlardır; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:28 Ekim 13:00’ten başlayarak 29 Ekim Günü 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Günü 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Günü 30 Ağustos günü Zafer Bayramı Günü Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itib
İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
İşveren'in Oda veya Yurt Açma Yükümlülüğü Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çalışandan Ücret Alınabilir mi? Kadın istihdamının artırılması ülkemizin hedefleri arasındadır bu hedefe ulaşabilmek için ise kadınların çalışabilir durumda olması gerekmektedir kadınların çalışması engelleyen hususlardan biri doğum yaptıktan sonra çalışmayı bırakmak zorunda hissetmeleridir bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik isimli yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Söz konu yönetmelik gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanla
Radyoloji  Çalışanlarının Çalışma Süreleri Ve Sosyal Hakları

Radyoloji Çalışanlarının Çalışma Süreleri Ve Sosyal Hakları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
RADYOLOJİ  ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE SOSYAL HAKLARI I- ÇALIŞMA SÜRELERİ VE BİLDİRİM 4857 Sayılı İş Kanunu Yönünden 4857 iş Yasasının çalışma süresi başlıklı 63. maddesi-“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, norm