calismabarisi@gmail.com
Shadow

Vergi

Engelli Ücretli veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Ücretlilerde Engelli İndirimi

Engelli Ücretli veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Ücretlilerde Engelli İndirimi

Vergi
ENGELLİ ÜCRETLİ VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİ BULUNAN ÜCRETLİLERDE ENGELLİ İNDİRİMİ   Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com)   Engellı̇lı̇k İndı̇rı̇mı̇ Nedir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesine göre; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Buna göre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. 2. Hangi Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlidir? Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kayb...
Ürün iade edilirken fatura gösterilmeli mi?

Ürün iade edilirken fatura gösterilmeli mi?

Vergi
Yazar;Yüzgül YILDIRIM (Vergi Müfettişi) yuzgulbalay@hotmail.com Tüketicilerin satın aldıkları malları çeşitli nedenlerle geri vererek bedelini almaları veya başka bir mal ile değiştirmeleri kısacası satın alınan ürünün iadesi için, ürüne ilişkin fiş veya faturanın ibrazının herhangi bir mevzuat düzenlemesine göre zorunlu olup olmadığı hususu araştırılmış olup siz değerli okuyucularımızla aşağıdaki mevzuat bilgileri paylaşılmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği I- Mükellefiyet Verginin Konusu İle İlgili Çeşitli Hususlar ….. “1.1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar 11.1. Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi 3065 sayılı Kanunun(8/2)nci ...
 Vergi ve prim borcu olanlara Müjde!

 Vergi ve prim borcu olanlara Müjde!

Vergi
Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması tasarısı komisyondan geçti.                En son 19.08.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu ile Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılmış olup bu düzenleme ile mükelleflerin sırtındaki yük bir nebze de olsa hafifledi. Bu düzenleme ile mükelleflerin borçlarının ödenmesi kolaylaştırılmış, gecikme zamları ile ilgili de af getirilmişti. Ancak bazı mükelleflerin bu konuda geç kalması nedeni ve hükümetimizin bu konuda daha fazla mükellefi yararlandırma arzu ve isteği olsa gerek ki  Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılma konusu yeniden gündeme alınmıştır. Bugün itibariyle de (11.05.2017) Vergi ve prim borç...
Özel Hastanelerde Çalışan Hekim Kazançlarının Vergisel Boyutu

Özel Hastanelerde Çalışan Hekim Kazançlarının Vergisel Boyutu

Vergi
Yazar;Yüzgül YILDIRIM (Vergi Müfettişi) yuzgulbalay@hotmail.com GİRİŞ: Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin (Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimlerin) elde ettiği gelirin hangi gelir unsuru kapsamına gireceğinin belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.  Ücret-Serbest Meslek Kazanç Ayrımı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61.maddesinde Ücret; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat; kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti ni...
Agi Hesaplamasına Dikkat!

Agi Hesaplamasına Dikkat!

Vergi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin vergilendirilmesi sırasında asgari geçim indirimi yani kısacası AGI uygulanmaktadır. Söz konusu kanun maddesi uyarınca; ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGI tutarı ödenecek gelir vergisinden indirilmektedir. Buna göre takvim yılı başında geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınmaktadır. Brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGI matrahı belirlenmektedir. Bu matrahın hesabı için; ücretlinin kendisi için %50, evli ve eşi çalışmayan ücretlilerin eşleri için %10, bakmakla yükümlü olunan çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5...
Asgari Ücretlinin Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Düşüşüne Hayır!

Asgari Ücretlinin Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Düşüşüne Hayır!

Vergi
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış olan ve 01.08.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan asgari ücret yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde Asgari ücret ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret ‘ olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda dikkatimizi çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı komisyonu tarafından (Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında; a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı...
İşveren Değişikliğinde Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi

İşveren Değişikliğinde Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi

Vergi
GİRİŞ Bazı işveren/işveren vekillerimiz kraldan çok kralcı olmaya çalıştıkları zaman bu durumdan en çok zarar gören kesim yine tabi ki işçilerimiz olmaktadır. Ne mi demek istiyorum. Şöyle ki işveren/işveren vekili arkadaşlarımız yeni işe aldığı işçilerle ilgili geçmiş aylara ilişkin gelir vergisi matrahlarını istiyor. Neden mi? Çünkü söz konusu işçinin geçmişten gelen gelir vergisi kümülatif vergi matrahlarını kaldığı yerden devam ettirmek için. Peki yapılan bu uygulama doğru mu? Elbette HAYIR. ÖRNEK BİR ÖZELGE Yaptığım araştırmalar sonucunda 10.06.2011 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından ulaşabildiğim özelge aynen şöyle kaleme alınmıştır. “İlgide kayıtlı özelge 01/01/2010-09/04/2010 ta...