calismabarisi@gmail.com
Shadow

İş Hukuku Yargıtay Kararları

Serbest bölgede vergi muafiyetinin İşçinin Hakkı Olduğu!

Serbest bölgede vergi muafiyetinin İşçinin Hakkı Olduğu!

İş Hukuku Yargıtay Kararları
Yazar;Alper YILDIRIM Esas No. 2016/26888 Karar No. 2019/437 Tarihi: 09.01.2019 Serbest bölgede çalışan işçilerin  ücretlerinin vergi muafiyeti kapsamına girmesi halinde kesintilerin işçiye  ait olduğu,işçinin vergi mükellefi işverenin  vergi sorumlusu olduğu, vergi sorumlusu olarak işverenin görev ve sorumluluğunun işçiye ait ücretten kesilen verginin devlete aktarılmasında aracılıktan ibaret  olduğu, iş sözleşmesinde ücretin net olarak belirlenmiş olmasının sonuca  etkili olmadığı, ücretten kesilecek verginin mükellefinin işçi olması nedeniyle koşulların gerçekleşmesi halinde muafiyetten de işçinin yararlanacağı aksine bir uygulamanın yazı ve idari  işlemlerle gerçekleştirilemeyeceği hakkında yüksek Yargının kararı. ÖZETİ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 8. maddesinde mükellef “ver...
İşyerinde Esaslı Değişiklikte Zımni Kabul de Mümkün!

İşyerinde Esaslı Değişiklikte Zımni Kabul de Mümkün!

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Hukuk Dairesi         2017/14216 E.  ,  2018/17021 K. "İçtihat Metni" Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, davalı işyerinde 16/11/2011 tarihinden itibaren tel erozyon operatörü elemanı olarak çalışmaya başladığını, iş başvurusu yaparken ve işe başlarken, formlarda vardiyalı çalışır kısmına hayır seçeneğini işaretlemesine rağmen işe kabul edilmiş olan müvekkilinin iş akdinde esaslı bir değişiklik anlamına gelen vardiyalı çalışma sisteminde çalıştırılmak istendiğini, bu çalışma şeklini kabul etmek istemediğini, açık bir şekilde ifade ettiğinde keyfi muamelelere maruz kaldığını, hatta normal mesaisine başlamak üzere işyerine geldiğinde işyeri güvenliğince işverenin talimatı üzerinde işyerine girişinin engellendiğini zorla ve usulsüz olarak gece vardiyasında çalışmaya gelme...
Kıdem Tazminatının Ödeneceği Konusunda İşverence Haklı Bir Güven Oluşturulan İşçinin İstifası

Kıdem Tazminatının Ödeneceği Konusunda İşverence Haklı Bir Güven Oluşturulan İşçinin İstifası

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
  Y. HGK Kararı E. No : 2010/9-39 K. No : 2010/71 Tarihi : 10.02.2010   ÖZET Dava; kıdem tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dürüstlük kuralından hareketle bir olayda güven sorumluluğunun gerçekleşmesi için bazı şartlar aranmaktadır: Olayda güven unsuru bulunmalı, zarar gerçekleşmeli, zarar ile yaratılan hukuki görünüş arasında nedensellik bağı olmalı, hukuki görünüşü yaratan kişi kusurlu olmalı, hukuki görünüşe inanan kimse ise iyi niyetli olmalıdır. Dosya kapsamından, işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği hususunda işverence haklı bir güven oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünün kaynağı güven sorumluluğudur. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın istifa eden işçinin kıdem tazmin...
Yaptığı İş Nedeniyle Ölümle Tehdit Edilen Personel Müdürünün Feshi

Yaptığı İş Nedeniyle Ölümle Tehdit Edilen Personel Müdürünün Feshi

İş Hukuku Yargıtay Kararları
T.C. Y. 9. HUKUK DAİRESİ E.No : 2005/17424 K. No : 2005/34527 K. Tarihi : 25.10.2005   Özeti: Yaptığı iş nedeniyle tehdit edilen ve bu nedenle sağlık durumunun bozulduğu iddiasıyla iş sözleşmesini fesheden isteyen işçi, bu yönde doktor raporu sunmamış ve Cumhuriyet Savcılığına da herhangi bir suç duyurusunda bulunmamış ise, feshin haklı nedene dayandığı kabul edilemez. Yerel Mahkeme Kararı : Davacı işçi, iş sözleşmesinin 4857-24/I-a alt bendi uyarınca haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, davacının başka bir şirkette iş bulduğu için istifa etmek suretiyle ayrıldığını savunmuştur. Yargıtay Kararı Mahkemece, davacının personel ve endüstriyel ilişkiler müdürü olarak çalıştığı sırada, işyerinden çıkarı...
İşyerinde Uyuma

İşyerinde Uyuma

İş Hukuku Yargıtay Kararları
                                                           İşçinin Uyuması                                               Haksız Fesih - Geçersiz Fesih Yarg. 9. Hukuk Dairesi Esas No   :  2016/340, Karar No : 2016/20711 Tarih       : 24.11.2016     Özet: Gece çalışan işçiye daha önce uyarı yapılmamış ise ve uyuması iş güvenliğini tehlikeye düşürmemiş ise, salt uyuması sebebiyle hizmet akdinin feshedilmesi haklı fesih olmadığı gibi geçerli fesih de değildir.   A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle, davacının 06/11/2008-29/03/2014 tarihleri arasında davalı şirket nezdinde gemi boya işçisi olarak kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından 26/03/2014 tarihinde 4857 sayılı iş yasasının 25/II-e maddesi uyarınca tazminatsız ve önels...

7,5 Saati Geçen Gece Çalışmalarının Durumu

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
7,5 Saati Geçen Gece Çalışmalarının Durumu Yazar: Alper YILDIRIM T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/3898 Karar No. 2013/12354 GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ  7,5 SAATİ GEÇEN GECE ÇALIŞMALARININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI ÖZETİ: İşçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir. Yukarıda belirtilen ilke ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmel...

İşyerinde Psikolojik Tacize ilişkin HGK Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları
Y. HGK, 2017/3017 E. 2018/99 K., 24.01.2018   Taraflar arasındaki işyerinde psikolojik taciz nedenine dayalı manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2010/802 E., 2012/900 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine; Davacı, işyerinde amirlerinin sözlü saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığını, istirahatli olduğu zamanda banka şube müdürü tarafından oluru alınmadan çalışma masası, çekmeceleri, özel eşyaları arandığını ve böylece diğer çalışma arkadaşları karşısında küçük düşürüldüğünü, üstleri tarafından sistematik bir biçimde işten istifa etmesi için her türlü tehdit, aşağılama gibi davranışlar uygulandığını, bu neticede ortaya çıkan psikolojik tacizin E.Ü.Tıp Fakültes...

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Yazar;Alper YILDIRIM Hukuk Dairesi 2009/22355 E., 2011/34265 K. Özet: Belirli süreli sözleşmenin süre bitiminde kıdem tazminatına hak kazanma konusu tartışmalı bir konudur. Anlaşmazlıklarla mahkemeye taşınan konuyla ilgili olarak Yargıtay özetle belirli süreli iş sözleşmesinde sürenin bitiminde işveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmeli şeklinde hüküm vermektedir. A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalıya ait özel öğretim kurumunda 01.09.2004 tarihinde bir yıllık sözleşme ile sınıf öğretmeni olarak çalıştığını, 2005 yılında yenilendiğini ve belirsiz süreli hale geldiğini, iş sözleşmesinin 31.08.2006 tarihinde feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı...

Hafta Tatilinin Bölünemeyeceği, Karşılığının İzinle Telafi Edilemeyeceği Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No   : 2018/5764 Karar No : 2018/13663 Tarihi     : 25.06.2018                              - Hafta Tatilinin Kesintisiz 24 Olduğu                       - Hafta Tatilinin Bölünemeyeceği                       - Hafta Tatili Karşılığının İzinle Telafi Edilemeyeceği   Özeti: Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bu ürenin altında haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. 4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez.   DA...

Devamsızlık Nedeniyle Fesih, Devamsızlığın İspatı(Yargıtay Kararı)

İş Hukuku Yargıtay Kararları
Devamsızlık Nedeniyle Fesih, Devamsızlığın İspatı(Yargıtay Kararı) 22. Hukuk Dairesi  2018/9802 E., 2018/16615 K. Özet: Devamsızlık tutanak ve tanıkla ispat edilebilir, SGK’ya devamsızlık nedeniyle bildirilmeyen gün diğer nedenler şeklinde girilmesinin sonuca etkisi yoktur, Çalışma ve İş Kurumunun kıdem tazminatına hak eder görüşünün de mahkeme açısından bağlayıcı etkisi yoktur. MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: İTİRAZIN İPTALİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin...