calismabarisi@gmail.com

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İhbar süresinde haklı nedenle fesih yapılabilir mi? İşyeri Hekimi işten çıkarılıp OSGB ile sözleşme imzalanabilir mi? (Yargıtay Kararı)

İhbar süresinde haklı nedenle fesih yapılabilir mi? İşyeri Hekimi işten çıkarılıp OSGB ile sözleşme imzalanabilir mi? (Yargıtay Kararı)

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 7. Hukuk Dairesi         2015/18269 E.  ,  2015/21672 K. Özet; İhbar süresi devam ettiği sürece iş sözleşmesi de devam eder taraflar sözleşmeye uygun davranmalıdır, sözleşmeye uygun davranılmazsa karşı taraf haklı nedenle fesih yapabilir. İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı niteliğine haiz çalışan varsa ve bu görevi yapmak istiyorsa OSGB’den hizmet alınamaz. İçtihat Metni Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava Türü : İşe iade  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı işçi vekili, davacının davalı işyerinde 01.07.200
İşveren İSG Eğitim Ücreti Talep Edebilir mi? (Yargıtay Kararı)

İşveren İSG Eğitim Ücreti Talep Edebilir mi? (Yargıtay Kararı)

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları
Hukuk Dairesi         2015/7075 E.  ,  2017/51 K. Özet: İş Güvenliği Kapsamında verilen eğitimlerin ücreti çalışandan talep edilemez. Çalışana 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamı dışında verilen eğitimler için çalışandan belirli süre çalışması istenebilir. İhbar tazminatını sözleşmeyi fesheden taraf haklı nedenle fesih olsa dahi isteyemez İçtihat Metni MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, sözleşmeden kaynaklı tazminat ile demirbaş iade etmemesi nedeniyle oluşan zararının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi taraf
Hizmet Tespit Davası..Yargıtay Kararı

Hizmet Tespit Davası..Yargıtay Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Hukuk Dairesi         2017/861 E.  ,  2017/1337 K. Özet:Bilindiği üzere sigortasız yani kayıtdışı olarak çalışmalarda şikayet üzerine (Alo 170, Bimer, Cimer vb.) gerekli inceleme yapılabileceği gibi direk yargı yolu ile de yasal hakların aranabilmesi her zaman mümkündür. Hizmet tespit davalarında sadece işçi ifadeleri ve işveren ifade veya beyanlarının yeterli olmadığı, iddia merciin bunu gerekli kayıt belgeler (ücret hesap pusulası, ödeme tediye veya makbuzları, banka dekontları vb.), şahitler vb. hususların tamamı derinlemesine incelendikten sonra ancak karar verilmektedir. Yine işyerinde yapılmış olan denetimler sonucu tanzim edilen tutanak ve raporlar da bu konuda hakime doğru karar vermesi noktasında önemli bir done olmaktadır. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA
Gece 7,5 Saati Aşan Çalışmalara Fazla Mesai Ücreti Yargıtay Kararı

Gece 7,5 Saati Aşan Çalışmalara Fazla Mesai Ücreti Yargıtay Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: 4857 Sayılı İş Kanunu haftalık çalışma süresini için azami bir sınır çizmiş ve bu sınır kanunun 63. Maddesine göre 45 saattir. Ancak arizi olarak 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmekte ve fazla çalışma ücreti % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekmektedir. Yine 4857/69. Maddesi gece döneminde işçilerin çalışabilecekleri azami süreyi 7,5 saat olarak belirlemiş ancak bu sürenin aşımı halinde idari para cezası dışında herhangi bir hükme yer vermemiş olup kanun ile bırakılmış olan bu boşluk aşağıda yer alan Yargıtay’ın isabetli kararı ile doldurulmuştur. 9. Hukuk Dairesi 2014/28553 E. 2014/37241 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 2. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 08/07/2014 NUMARASI : 2014/14-2014/420 DAVA :Davacı vekili, davacının Toplu İş S
Emniyet Kemeri Takmazsanız Tazminatsız İşten Çıkartılabilirsiniz…

Emniyet Kemeri Takmazsanız Tazminatsız İşten Çıkartılabilirsiniz…

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Özet:Emniyet kemeri takmamak iş güvenliği kurallarına uymamak sayılır ve çalışanın haklı nedenle tazminatsız iş akdi feshedilebilir. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 9. Hukuk Dairesi  2009/37034 E.  ,  2011/47935 K.   Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, maaş alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Karar: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalının işyerinde 28.06.2005-23.07.2008 tarihleri arasında olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı tarafında
15 Yıl 3600 Günden Kıdem Tazminatı Alan İşçi Başka İşyerinde Çalışabilecek Yargıtay Kararı

15 Yıl 3600 Günden Kıdem Tazminatı Alan İşçi Başka İşyerinde Çalışabilecek Yargıtay Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: Onbeş yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına ilişkin koşulları taşıyan işçinin kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmasının hiçbir mahsuru bulunmamaktadır. Hukuk Dairesi         2012/10954 E.  ,  2013/909 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YAR G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalının istifa ederek işten ayrıldığını, o
Kreş Açmayan İşveren Kıdem Tazminatı Ödeyecek Yargıtay Kararı

Kreş Açmayan İşveren Kıdem Tazminatı Ödeyecek Yargıtay Kararı

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: İşverenin kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi tarafından haklı fesih nedeni olduğu vurgulanmıştır. 9. Hukuk Dairesi         2015/5175 E.  ,  2016/19971 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, Şubat 2006, Ağustos 2012 tarihleri arasında davalı işyerinde bireysel bankacılık merkezinde bireysel pazarlamacı ol
Zorla Fazla Çalışma yaptırılan İşçiye Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

Zorla Fazla Çalışma yaptırılan İşçiye Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: İşçinin yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapması kıdem tazminatı talebi için haklı neden oluşturmaktadır. 7. Hukuk Dairesi         2014/19129 E.  ,  2015/13542 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi : Konya 1. İş Mahkemesi Tarihi : 12/09/2014 Numarası : 2013/371-2014/633 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekte, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, 2- Davacı, iş sözl
İSG Kurallarına Uymayan İşçi Sözleşmesi Nasıl Feshedilir Yargıtay

İSG Kurallarına Uymayan İşçi Sözleşmesi Nasıl Feshedilir Yargıtay

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: İşçinin İş Güvenliği Kurallarına Uymamasından Dolayı İş Sözleşmesinin Feshi İçin Uymadığı Kural İşyeri İçin Tehlike Oluşturmalıdır. 9. Hukuk Dairesi         2013/10378 E.  ,  2015/7303 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ikramiye alacağı, izin ücreti, yakacak ücreti, çocuk yardımı alacağı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleş
Eser Sözleşmesi Yap Sorumlu Olma…

Eser Sözleşmesi Yap Sorumlu Olma…

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
Özet: Taraflar arasında iş sözleşmesi değil de eser sözleşmesi varsa işveren sorumlu tutulamaz. Hukuk Genel Kurulu         2006/10-84 E.  ,  2006/121 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi : Samsun 1.İş Mahkemesi  Günü : 05.12.2005  Sayısı : 2005/1176 E- 1049 K. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesince davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 13.09.2004 gün ve 2001/53-2004/786 sayılı kararın incelenmesi davalılar (karşı davacı) vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 24.03.2005 gün ve 2004/12320-2005/3188 sayılı ilamı ile; (...Uyuşmazlık, davacıların murisi H....ile Y..K..arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinde toplanmaktadır.  50