calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: Hasan Orman

İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde İşverenin Sorumluluğu Yazar: Hasan ORMAN; Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun   'İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' maddesinin tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir. 6331 İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde İşveren Genel Yükümlüğü İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yap...

İşyeri Genel ve Lokal Havalandırması Nasıl Olmalıdır?

Kimyasal
İşyerlerinde Havalandırma Nasıl Olmalıdır? Yazar; Hasan ORMAN İşyerlerinde havalandırmanın nasıl olacağında dair yasal mevzuat bulunmamaktadır. Ancak İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliğinde 15-18 maddelerinde aşağıda ifade edildiği şekliyle yer alan Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi ...
İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

İşin durdurulması için kanuni süreler ve durdurma şartları nelerdir?

Durdurma
İşyerlerinde İşin Durdurulmasında İzlenecek Yollar Yazar: Hasan Orman İşyerlerinde işin durdurulması işverenlerce hoş karşılanmayan bir durumdur. Esasında OSHA imminent danger tabiri kullanırken ve bu ifadeyi alt bentlerde açıklarken ülkemizde hayati tehlike olarak ifade edilmiş olması yer yer problem oluşturmaktadır. Nihayetinde işyerinin tümünde yada bir bölümünde yapılan durdurma işlemine esas belirlenmiş olan mevzuata aykırılıklar için İPC ödemesi de yapılmamaktadır. Prosedurel açıdan birkaç aşamadan ibaret olan durdurma işlemi, ilgili yönetmelik takip edilirse herhangi bir gecikme yaşanmadan kaldırılabilmektedir. İşyerinde durdurma uygulanmış ise bundan çekinmeden gereğini gereklidir. Zira ortada yakın ciddi bir hayati tehlikenin varlığı söz konusudur. İşyerlerinde çalışanların bö...

Risk Değerlendirmesinde Risk Skoru Ne Olmalı?

Risk Değerlendirmesi
KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ Yazar;Hasan Orman İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerini ilgilendiren bir yönetmelik olmakla birlikte 29.12.2012 tarihli yayınlanan resmi gazete ile çalışma hayatına farklı bir soluk getiren ‘RİSK’ kavramının da sahiplenicisi bir düzenleme olmuştur. Esas itibariyle işyerlerimizde yönetmelik yayım tarihinden önce de bilinen fakat ete kemiğe henüz bürünmediği için bir yanıyla eksik kalan Risk Değerlendirme kavramı günümüz yönetim sistemlerinde ve iş sağlığı ve güvenliği alanında önemini muhafaza etmekte. TS ISO 31000 numaralı Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar başlıklı standart ve ayrıca 21.02.2012 kabul tarihli Risk yönetimi - Terimler ve t...