calismabarisi@gmail.com
Shadow

Etiket: İş güvenliği

İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi

İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi

İşverenin Haklı Feshi
İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi  Yazar; Hüseyin KASAY (h.kasay@hotmail.com) İlke Kararları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir. İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı nedenle fesih hakkı” ortaya çıkar. İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bul...

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi

İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi  Yazar; Fatih UĞURLU GİRİŞ Alt işverenlik özellikle muvazaa ile ilgili konularda çalışma hayatının en tartışmalı konularından biridir. Bu çalışmada alt işverenlik konusunun tartışmalı noktalarına girilmeden İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin nasıl yer aldığı incelenmiştir. İş güvenliği mevzuatı taranarak alt işveren ve asıl işveren kelimelerinin geçtiği yerler bir arada toplanmış ve bu Maddeler incelenmiştir. Göze çarpması açısından mevzuatta geçen alt işveren kelimeleri altı çizili olarak gösterilmiştir. Alt işverenin tanımı, Alt İşverenlik Yönetmeliği   Madde 3 – (1) a) da yapılmıştır. Bu tanıma göre  “Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizme...
Buhar Kazanları Güvenlik Ekipmanları

Buhar Kazanları Güvenlik Ekipmanları

Ekipmanlar, İş Güvenliğive Çevre
Buhar Kazanları Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Su buharından teknikte faydalanma düşüncesi bir buhar topu tasarlayan Arşimet'e (MÖ 287 - 212) kadar uzanır. Leonardo da Vinci (1452 - 1519) bu konu ile ilgili hesaplar yapan ilk kişi olmuştur. Bir buhar topu ile 8 kg ağırlığındaki bir güllenin 1250 metre uzağa kadar atılabileceğini hesaplamıştır(Viessmann, 2006). Düdüklü tencereyi pratikte ilk uygulayan Denis Papin (1680) olmuştur. Bu ilk basınçlı kap, ilk denemelerde kullanılan prototip patladıktan sonra, daha o zamanlar bir emniyet ventili ile donatılmıştı(Viessmann, 2006). Su buharı endüstriyel üretimin çoğu alanlarında enerji ve kimyasal madde taşıyıcısı olarak kullanılır. Endüstride su buharının yaygın kullanım alanları kağıt ve inşaat malzemeleri üretimi, rafineril...

Klorla Çalışmalarda Güvenlik

Kimyasal
Klorla Çalışmalarda Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com KLOR KULLANIM ALANLARI; Su temizleme Kanalizasyon temizliği PVC plastik üretimi Kimyasal karışımlar Metal Yoğunlaştırma işleri KLOR ÖZELLİKLERİ Sıvılaştırılabilir basınçlı gazdır. Varillerde, tankerlerle satılmaktadır. 1000 ppm konstantrasyonda yeşil/sarı bir gazdır. Sıvı halde turuncudur. 0,02-0,3 oranında havada bulunduğunda ağır bir koku yayar. Oksitleyici bir gazdır Akut ve kronik etkileri olan çok zehirleyici bir gazdır. Aşındırıcıdır. Klor Kimyasal Özellikleri Sıvıdan gaza kaynama noktası -340 C Donma Noktası -1010 C Havadan daha ağır 2,5/1 oranında 1 Hacim sıvı 460 hacim gaza eşittir. 200 C’de tank basıncı 85psig’dır. Suda yavaş çözünür....

Forkliftlerde İş Güvenliği

Ekipmanlar
Forkliftlerde İş Güvenliği Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Forklfitler tehlikeli makineler olabilmektedirler eğer güvenli bir şekilde kullanılmazsa ölüme veya yaralanmalara neden olabilirler. Forklift Dizaynı Forkliflerde; Sürücü için kabin bulunmalı, Forklift devrilemeyecek yapıda olmalı devrilme ihtimali varsa sürücüyü sıkıştırmayacak şekilde dizayn edilmeli, Dikiz aynası, yan aynalar vb. donanımlar her zaman sağlam ve çalışır durumda olmalı, Gece çalışabilen forkliftlerde aydınlatma sistemi bulunmalı, Yangın tüpü bulunmalı, Hareket ederken ve geri giderken uyarıcı sesli ve/veya görüntülü işaretler bulunmalı, İçten yanmalı motorlu forkliftler ancak gerekli havalandırma koşulu sağlandığında kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Operatörler; ...
Depolarda İş Güvenliği

Depolarda İş Güvenliği

Depolama
RAFLI DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Depolama Rafları İşletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturarak, depoyu maksimum alan ile kullanımını sağlayan konstrüksiyonlardır. Bu yapılar da her kullanılan konstrüksiyonlar gibi: Amaca uygun olmalıdır. Uygun imalat yöntemleri ile üretilmiş olmalıdır. Dayanım açısından uygun olmalıdır. Tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. İşletme aşaması kontrolü yapılmalıdır.   RAFLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ; Raf Tasarım ve Yerleştirilmesi Aşamasında Rafların sabitleneceği yerler kullanım amacına göre düz çukursuz ve sağlam olmalıdır. Raf arası uzaklık yükleme boşaltma ekipmanının kendi etrafında dönmesine uygun olmalıdır veya raflar arası boşlukta dönebilecek ekipman kullanılma...
Acil Durum Ekibine Kim Eğitim Verebilir?

Acil Durum Ekibine Kim Eğitim Verebilir?

Acil Durumlar
Acil Durum Ekibi Kimlerden Oluşur Eğitimini Kimler Verebilir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler genel olarak “Destek Elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda şu şekildedir;” Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” yukarıdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı tanımında 3 ana kriter vardır bunlar; Görevlendirme: Önleme, Koruma, Tahliye, Yangınla Mücadele, İlkyardım vb. konularında işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olabilir örneğin ilkyardım be...

İSG Kurallarına Uymayan İşçi Sözleşmesi Nasıl Feshedilir Yargıtay

İş Güvenliği Yargıtay Kararları, İş Hukuku Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları
ÖZET: İşçinin İş Güvenliği Kurallarına Uymamasından Dolayı İş Sözleşmesinin Feshi İçin Uymadığı Kural İşyeri İçin Tehlike Oluşturmalıdır. 9. Hukuk Dairesi         2013/10378 E.  ,  2015/7303 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ikramiye alacağı, izin ücreti, yakacak ücreti, çocuk yardımı alacağı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleş...

Basınçlı Su Püskürtücüleri; Ölümcül Olabilir

Elektrik
Basınçlı su püskürtücüleri; Ölümcül Olabilir Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Basınçlı su püskürtücüleri çalıştıkları ortamı ıslatırlar aynı zamanda çalışanları veya müşterileri de ıslatabilirler bu durum da elektrikle çalışan bu makinede en küçük bir kaçak olduğunda suya temas eden kişileri ölümle burun buruna getirir. Elektrik Güvenliği Basınçlı su püskürtücülerini güvenli kullanmanın öncelikli yolu bu püskürtücülerin elektrik kablosunu sabitlemektir çünkü bu makineden dolayı elektrik çarpmalarının büyük kısmı çalışma alanında gezen deforme olmuş kablolardan kaynaklanmaktadır. Elektrik kablolarının deformasyonlarını önlemek için onları çalışma alanından, araç tekerlekleri, sert cisimler vb. deformasyona neden olabilecek şeylerden olabildiğince uzakta tutmak gerek...

İşyerinde Şiddet!!!

Zihinsel Riskler
İşyeri Kaynaklı Şiddet Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş İşyerinde şiddet ve korku herkesi etkileyebilir. İşyerinde şiddet işveren açısından çalışanların moralini düşürür, işe devamsızlığa neden olur, işçi değişim hızını artırır, çalışan açısından ise fiziksel ve zihinsel acıya ve strese neden olur. İşyerinde şiddet çalışanların moralini düşürdüğü gibi özellikle hizmet sektöründe müşterinin de moralini düşürür ve kaliteyi azaltır. Şiddet nedir? Şiddetin çeşitli şekilleri vardır genelde hayata tehdit, fiziksel saldırı veya aşağılayıcı küfürler şeklinde oluşur. Şiddeti tanımlamak işyerinde şiddetin çerçevesini çizmek ve önlemekte ilk basamaktır. Şiddet şu şekilde tanımlanabilir; Çalışanın işini yaptığı sırada herhangi bir kişi tarafından aşağılanması, tehdit...