calismabarisi@gmail.com

Yazar: Av. Halil Kale

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Güvenliği, İş Kazası
Çalışma yaşamında en çok ortaya çıkan uyuşmazlıklardan bir tanesi de çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda alabilecekleri tazminatların belirlenmesidir. İş kazası sonrası işçiler ve işveren açısından izlenebilecek iki yol bulunmaktadır; İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları, Tarafların anlaşamayıp dava yoluna gitmeleri, İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları durumu günümüzde daha sık karşılaşılan durumlardandır. İşverenin kafasını acaba fazla ödeme mi yaptım işçinin kafasını ise acaba az tazminat mı aldım düşüncesi tüm süreç boyunca meşgul etmektedir. Söz konusu soru işaretlerini giderme adına mutlaka olası ödeme hesapları yaptırılması gerekmektedir. Hesap yapılırken şu hususlara dikkat edilmektedir; İşçi Vefat Etmemişse İş...
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Bilişim Hukuku, Vergi
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı? (Mahkeme Kararı) T.C. İSTANBUL 14. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/2851 KARAR NO: 2021/2421 DAVANIN ÖZETİ Davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; uzmanlık alanının yazılım ve programcılık işi olduğu, reklamcılıkla ilgili herhangi bir ilgisi, çalışması ve tecrübesinin bulunmadığı, web sayfasının bir bölümünün İrlanda mukimi Google Ireland Limited şirketine anlık olarak kiralama şeklindeki hizmet ifasının yurt dışındaki müşteriler için yapıldığının açık ol...
İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

Çalışma Düzeni, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konulmasıdır. İş Hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sırasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları arasındadır. Çalışma koşulları bakımından geriye gidişin işçinin rızası hilafına yapılamaması gerekir. Çalışma Koşulları İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü, “çalışma koşulları” olarak değerlendirilmelidir. 485...
Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

İş Hukuku Yargıtay Kararları
İş İlişkilerinde Yabancılık Unsuru Yabancılık Unsuru Yabancılık unsuru, bir hukukî işlemi veya ilişkiyi ya da olayı birden fazla devletin hukuku ile irtibatlı hâle getiren unsurdur. İşçinin veya işverenin yabancı olması, işverenin işletme merkezinin yabancı bir ülkede bulunması, işçinin kendi işini mutad olarak yabancı bir ülkede yapması veya iş ilişkisinin yabancı bir ülke ile sıkı irtibatlı olduğunun durumun genelinden anlaşılması gibi hâllerde iş sözleşmesinde yabancılık unsurunun bulunduğundan söz edilir. Bireysel İş Sözleşmelerinde Uygulanacak Hukuk 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 40. maddesine göre, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları belirler. Aynı Kanun’un 44. maddesi ise, bireyse...
İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İş Güvenliği, İş Hukuku, Sosyal Haklar
İşyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Eksikliklerinin Bakanlığa Bildirimi İş sağlığı ve güvenliği kanunun en önemli maddelerinden biri kuşkusuz işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8. maddesidir, söz konusu maddede iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin çalışma şartlarından bahsedilmiştir. Söz konusu madde ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine önemli bir yükümlülük de yüklenmiştir bu da bakanlığa bildirim yükümlülüğüdür. Kanunun 8. maddesine göre uzman ve hekim işyerinde tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim genellikle onaylı defter aracılığı ile yapılmaktadır, fakat Yargıtay ispat edilebilen her türlü bildirimi kabul etmektedir. Bildirimle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Onaylı Defter...
Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir mi?

Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir mi?

Bilişim Hukuku, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik, İşverenin Haklı Feshi
Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdinin Feshi Gelişen teknolojiyle işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların konusu da değişmektedir, artık her işçide akıllı telefon bulunmakta ve bu akıllı telefon uygulamaları ile işçiler arasında çeşitli konuları konuşabilmektedir. Akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri de whatsapp mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp ile kişiler aralarında ortak gruplar kurabilmekte ve bu gruplarda çeşitli konuşmalar geçmektedir. Zaman zaman işverenler söz konusu gruplarda yapılan yazışmalardan bilgi sahibi olmakta veya olmak istemektedir. Whatsapp gruplarında yapılan yazışmalardan veya 2 işçinin aralarında yaptığı Whatsapp yazışmalarından dolayı işçilere disiplin cezası verilmesi veya işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi ise tartışma konusudur. W...
İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Güvenliği, İş Kazası, maluliyet, Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar Çalışma hayatında her ne kadar kimse istemese de iş kazaları yaşanabilmektedir. İş kazası geçiren işçiler doğal olarak kazaya neden olan kişilerden çeşitli taleplerde bulunmaktadır, çünkü işçi iş kazası nedeniyle iyileşene kadar çalışamamıştır, bu durumun yanı sıra işçi iş kazası nedeniyle çalışma gücünün bir kısmını kaybetmiş de olabilir, diğer taraftan işçinin ve ailesinin iş kazası nedeniyle yaşadığı üzüntü, korku ve endişe de vardır tüm bu hususların kusurlu taraflarca tazmin edilmesi gerekmektedir. İşçinin Tazminat Talebinin Dayanağı İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi bulunmaktadır, söz konusu sözleşmenin kendine has özellikleri bulunmaktadır sözleşmenin 2 tarafının (işçi, işveren) da sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan yükümlül...
Meslek Hastalığı Sonrası Maluliyet Raporu

Meslek Hastalığı Sonrası Maluliyet Raporu

maluliyet, Meslek Hastalığı
GİRİŞ İşyerlerinde işçiler çalışırken iş kazasına maruz kalabilmekte ve kaza sonucu çalışma güçlerini kaybedebilmektedir. İş kazası geçiren işçi ancak çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğini tespit ettirdikten sonra işverenden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan para alabilmektedir. Söz konusu tespite halk dilinde maluliyet oranı denilmektedir. Maluliyet oranının tespiti ise Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik...
İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası, maluliyet, Sosyal Güvenlik Hukuku
GİRİŞ İşyerlerinde işçiler çalışırken iş kazasına maruz kalabilmekte ve kaza sonucu çalışma güçlerini kaybedebilmektedir. İş kazası geçiren işçi ancak çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğini tespit ettirdikten sonra işverenden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan para alabilmektedir. Söz konusu tespite halk dilinde maluliyet oranı denilmektedir. Maluliyet oranının tespiti ise Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik g...
Palyatif Bakım

Palyatif Bakım

Tıp Hukuku
PALYATİF BAKIM Yazar;Özgür İstemi Oktay Palyatif Bakım Hayatı tehdit eden hastalıklarda, ⁃ Ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, ⁃ Hasta ve ailesine yönelik tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek, ⁃ Hasta ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek olarak tanımlanmaktadır. Palyatif Bakım Kapsamındaki Hastalıklar Şunlardır: Kanser, İleri evre KOAH, İnme (fonksiyonlarının en az % 50’si kaybedilmiş), Son dönem böbrek yetmezliği, İleri evre kalp yetmezliği, (ciddi kalp yetersizliği, kardiyomiyopati, KAH, vb) Diğer ömrü kısaltan hastalıklar: [(motor nörön ve ilerleyici nörolojik hastalıklar, ALS, Alzheimer, diğer ileri dönem organ yetmezliği (KC, beyin), HIV/AİDS, ...