calismabarisi@gmail.com

Yazar: Av. Halil Kale

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku
Yemek paraları İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarının, prime esas kazanca dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin yüzde 23,65’ inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir. Bu durumda, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil e...
Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar 

Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar 

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku
Ayni yardımlar İşverenlerce sigortalılara ayni (mal) olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası, giyim yardımı gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir. Ölüm, doğum ve evlenme yardımları Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde işverenlerince sigortalılara  yapılan nakdi yardımlar, miktarı ne olursa olsun  prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır. Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veya çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların hesabına dahil edilmeyecektir. Gör...
2023 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2023 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku
Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır. Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 4/1a sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları 1.1- Bir işverene bağlı olarak ...
Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized
Prime Esas Kazancın Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği Prime Esas kazancın Belirlenmesi 5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Prime Esas Kazanç Şu Şekilde Belirlenmektedir; Prime esas kazançların hesabında; Hak edilen ücretlerin, Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 4/1a kapsamında hizmet akdiyle çalışanlar için ücret ve ücret nite...
İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Güvenliği, İş Kazası
Çalışma yaşamında en çok ortaya çıkan uyuşmazlıklardan bir tanesi de çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda alabilecekleri tazminatların belirlenmesidir. İş kazası sonrası işçiler ve işveren açısından izlenebilecek iki yol bulunmaktadır; İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları, Tarafların anlaşamayıp dava yoluna gitmeleri, İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları durumu günümüzde daha sık karşılaşılan durumlardandır. İşverenin kafasını acaba fazla ödeme mi yaptım işçinin kafasını ise acaba az tazminat mı aldım düşüncesi tüm süreç boyunca meşgul etmektedir. Söz konusu soru işaretlerini giderme adına mutlaka olası ödeme hesapları yaptırılması gerekmektedir. Hesap yapılırken şu hususlara dikkat edilmektedir; İşçi Vefat Etmemişse İş...
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Bilişim Hukuku, Vergi
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı? (Mahkeme Kararı) T.C. İSTANBUL 14. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/2851 KARAR NO: 2021/2421 DAVANIN ÖZETİ Davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; uzmanlık alanının yazılım ve programcılık işi olduğu, reklamcılıkla ilgili herhangi bir ilgisi, çalışması ve tecrübesinin bulunmadığı, web sayfasının bir bölümünün İrlanda mukimi Google Ireland Limited şirketine anlık olarak kiralama şeklindeki hizmet ifasının yurt dışındaki müşteriler için yapıldığının açık ol...
İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

İşçinin Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi (Yargıtay Kararı)

Çalışma Düzeni, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konulmasıdır. İş Hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sırasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları arasındadır. Çalışma koşulları bakımından geriye gidişin işçinin rızası hilafına yapılamaması gerekir. Çalışma Koşulları İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü, “çalışma koşulları” olarak değerlendirilmelidir. 485...
Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

İş Hukuku Yargıtay Kararları
İş İlişkilerinde Yabancılık Unsuru Yabancılık Unsuru Yabancılık unsuru, bir hukukî işlemi veya ilişkiyi ya da olayı birden fazla devletin hukuku ile irtibatlı hâle getiren unsurdur. İşçinin veya işverenin yabancı olması, işverenin işletme merkezinin yabancı bir ülkede bulunması, işçinin kendi işini mutad olarak yabancı bir ülkede yapması veya iş ilişkisinin yabancı bir ülke ile sıkı irtibatlı olduğunun durumun genelinden anlaşılması gibi hâllerde iş sözleşmesinde yabancılık unsurunun bulunduğundan söz edilir. Bireysel İş Sözleşmelerinde Uygulanacak Hukuk 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 40. maddesine göre, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları belirler. Aynı Kanun’un 44. maddesi ise, bireyse...
İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İSG Eksikliklerinin Bakanlığa Bildiriminden Dolayı Fesih

İş Güvenliği, İş Hukuku, Sosyal Haklar
İşyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Eksikliklerinin Bakanlığa Bildirimi İş sağlığı ve güvenliği kanunun en önemli maddelerinden biri kuşkusuz işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8. maddesidir, söz konusu maddede iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin çalışma şartlarından bahsedilmiştir. Söz konusu madde ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine önemli bir yükümlülük de yüklenmiştir bu da bakanlığa bildirim yükümlülüğüdür. Kanunun 8. maddesine göre uzman ve hekim işyerinde tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim genellikle onaylı defter aracılığı ile yapılmaktadır, fakat Yargıtay ispat edilebilen her türlü bildirimi kabul etmektedir. Bildirimle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Onaylı Defter...
Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir mi?

Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir mi?

Bilişim Hukuku, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik, İşverenin Haklı Feshi
Whatsapp Konuşmaları Nedeniyle İş Akdinin Feshi Gelişen teknolojiyle işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların konusu da değişmektedir, artık her işçide akıllı telefon bulunmakta ve bu akıllı telefon uygulamaları ile işçiler arasında çeşitli konuları konuşabilmektedir. Akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri de whatsapp mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp ile kişiler aralarında ortak gruplar kurabilmekte ve bu gruplarda çeşitli konuşmalar geçmektedir. Zaman zaman işverenler söz konusu gruplarda yapılan yazışmalardan bilgi sahibi olmakta veya olmak istemektedir. Whatsapp gruplarında yapılan yazışmalardan veya 2 işçinin aralarında yaptığı Whatsapp yazışmalarından dolayı işçilere disiplin cezası verilmesi veya işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi ise tartışma konusudur. W...