calismabarisi@gmail.com

Yazar: Av. Halil Kale

Uzman veya Hekimin İşine Son Verilerek OSGB’den hizmet alınamayacağı ile ilgili

Yargıtay Kararları
Özet: İşveren bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin işine son vererek Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alamaz, alırsa Mahkeme işine son verilen İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin işine iade edilmesi kararı vermelidir. 9. Hukuk Dairesi         2015/3000 E.  ,  2015/12939 K. "İçtihat Metni" İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, de 16.08.2010 – 14.01.2014 tar...
Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma

Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma

Yüksekte Çalışma
Kırılabilir Kısımları Olan Çatılarda Çalışma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çatıların kırılabilir kısımlarındaki riskler nelerdir? Çatılardaki kırılgan kısımlardan veya çatı ışıklandırma kısımlarından düşüp ciddi yaralanma veya ölüme yol açılabilir bu tip kazalar en ölümcül kazalar arasında beşinci sıradadır. Tehlikedeki Kişiler Kim lerdir? Çatı bakımı personeli Çatı temizlik personeli Bu tip kazalar genelde çatılarda yapılan bakımlarda ve çatı temizliği sırasında meydana gelmektedir. Özel risk taşıyan yüzeyler nerelerdir? Eski çatı ışıklandırma kısımları Paslı metal çatılar İnce malzemeli çatılar Cam kısımlar Çatının çürük kısımları Kiremitli kısımlar   Unutmayın: Çatı kırılması kazaları kaçınılmaz değildir. İyi planlama t...
Sigorta İndirimi

Sigorta İndirimi

İş ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Hukuku
  5 PUANLIK SGK İNDİRİMİ 1.GİRİŞ 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi olarak eklenen bendde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini ...

Maaşları Geciktiren İşveren Karşısında İşçilerin Hakları

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
1.ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 32. Maddesinde “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. (Değişik ikinci fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi s...
Tatillerde Çalışma ve Ücret

Tatillerde Çalışma ve Ücret

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRET İş Kanununa tabi işçiler yapılan işin durumuna göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışabilmektedirler. İşçilerin tatillerde çalışmalarının yasal dayanağı nedir ve ücretlerini nasıl alacaklardır? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle ulusal bayram ve genel tatil günlerinin kanuni tanımı yapmak gereklidir bu tanıma da 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’dan ulaşılabil söz konusu kanuna göre Ulusal Bayram ve genel tatil günleri şunlardır; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:28 Ekim 13:00’ten başlayarak 29 Ekim Günü 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Günü 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Günü 30 Ağustos günü Zafer Bayramı Günü Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itib...
İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
İşveren'in Oda veya Yurt Açma Yükümlülüğü Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çalışandan Ücret Alınabilir mi? Kadın istihdamının artırılması ülkemizin hedefleri arasındadır bu hedefe ulaşabilmek için ise kadınların çalışabilir durumda olması gerekmektedir kadınların çalışması engelleyen hususlardan biri doğum yaptıktan sonra çalışmayı bırakmak zorunda hissetmeleridir bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik isimli yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Söz konu yönetmelik gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanla...

İş Kazasında Kişilerin Sorumluluğu

İş Kazası
İş Kazasında Taksir Kavramı ve İşveren, İş Güvenliği Uzmanı, Fabrika Müdürü veya 3. Kişilerin Sorumluluğu Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Sigortalı çalışan sayısının 25 milyonlarda gezindiği ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve bu kazalar sonucu istenmeyen durumlar ortaya çıkmakta, çalışanlar yaralanmakta, uzuvlarını kaybetmekte hatta ölümle sonuçlanmaktadır, peki iş kazasından kim sorumludur? Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2013/654 E., 2015/75 K. Esas ve karar numaralı kararında kusurlu kişilerin nasıl belirleneceği üzerinde durulmuştur söz konusu kararda şu hususlara yer verilmiştir; Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi,” failin suç tipindeki n...
Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

Küçük Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

İş Kazası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından İş Kazası Nedir, Hangi Kazalar İş Kazası Olarak Değerlendirilmelidir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı açısından değerlendirme; Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2. Maddesinde kanunun kapsamı tanımlanmıştır bu kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde yaşanan kazalar bu kanun açısından iş kazası değildir buna göre; • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri sırasında yaşanan kazalar, fakat burada sadece müdahale anında yaşanan kazalar iş kazası sayılmaz eğer bu birimleri...

Beklenen Yönetmelik Çıktı-Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışmalar

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
                                                                                                                                 01.12.2016 ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR 1-Kısmi Süreli Çalışma Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu Madde 13- “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Yine iş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinin 6. Maddesinde “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.”şeklinde daha net bir tanım yapılmıştır.   2-Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kı...
Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durumlar
Acil Durum Ekibi Kimlerden Oluşur Eğitimini Kimler Verebilir? İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler genel olarak “Destek Elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda şu şekildedir;” Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” yukarıdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı tanımında 3 ana kriter vardır bunlar; Görevlendirme: Söndürme, Kurtarma, Koruma İlkyardım vb. konularında işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olabilir örneğin ilkyardım belgesi olsa dahi işveren görevlendirmediği sürece destek elemanı...