calismabarisi@gmail.com

Meslek Hastalığı Sonrası Maluliyet Raporu

GİRİŞ

İşyerlerinde işçiler çalışırken iş kazasına maruz kalabilmekte ve kaza sonucu çalışma güçlerini kaybedebilmektedir. İş kazası geçiren işçi ancak çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğini tespit ettirdikten sonra işverenden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan para alabilmektedir. Söz konusu tespite halk dilinde maluliyet oranı denilmektedir. Maluliyet oranının tespiti ise Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Meslek Hastalığı

Meslek Hastalığı, işçinin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halidir.Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde işçinin mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilmektedir. Bir olayın SGK açısından meslek hastalı olarak sayılması için; işçini çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek Hastalığı Sigortası Kapsamında Olan Kişiler

 1. Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
 2. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
 3. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
 4. Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 5. Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
 6. Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 7. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
 8. İntörn öğrenciler
 9. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar
 10. Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılardır.

Meslek Hastalığı Maluliyet Tespiti İçin

 • Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan İşçi Nereye Başvurmalı?

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan İşçi çalıştığı ilde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerini başlatabilir.

Yükümlülük Süresi

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi,  ifade eder.

İşverenin Meslek Hastalığı  İçin Sağlık Kuruluna Göndereceği Belgeler Nelerdir?

 1. İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
 2. Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri,
 3. Kurumumuz adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı T.C. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,
 4. İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
 5. İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,
 6. Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

Konu hakkında sorularınız bulunması halinde aşağıya yazabilirsiniz….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.