calismabarisi@gmail.com

Kısa Çalışma Başvurularına Dikkat!

24 Mart 2020 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde verilen önerge ile 4447 sayılı Kanuna Geçici 23.Maddenin eklenmesi kabul edilmiştir. Kabul edilen madde ile Covid-19 sebebiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak işçilerde aranan şartlar geçici şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Düzenleme uyarınca, COVID-19 sebebi ile yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak olan işçiler için aranan kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 gün, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası ödemiş olmak şartı da 450 gün olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sadece Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için geçerli olacaktır.

Bu koşulları taşımayan işçiler ise son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneği alabileceklerdir. Bu süre her halükarda kısa çalışmanın süresi ile sınırlı olacaktır.

Yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Bu madde kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işverenlerin kısa çalışma süresinde İş Kanunu 25/II. Maddede düzenlenen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında işçi çıkarmaması gerekmektedir. Bu nedenle kısa çalışmadan yararlanacak işverenlerin “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “ kodu dışında bir sebeple işçi çıkarması halinde ödenekten yararlanmaları mümkün değildir. Bu hususun sonradan tespiti halinde yapılan ödemelerin faizi ile birlikte işverenden alınacağı dikkate alınmalıdır.

Düzenleme 30.06.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Cumhurbaşkanı, bu madde kapsamında yapılacak başvurular için son başvuru tarihi olan 30/06/2020 tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve yararlanabilecek işçiler için belirlenen gün şartlarını değiştirme yetkisine sahip olacaktır.

Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.