calismabarisi@gmail.com

İşverenlere Bir Destek Daha – 7166 Sayılı Kanun

     3 Aylık Yeni İstihdam Teşviki

22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile son aylarda getirilen diğer teşviklerden bağımsız olarak işverenlere ayrıca yeni bir ücret desteği daha gelmiştir.

7166 sayılı kanunun 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

      “ 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında iş yerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmek sizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. ”

 

      Şartlar ;

      1– 2018/Ocak-Aralık ayları arasındaki en az sigortalı çalıştırılan aydaki işçi sayısına ilave olarak işe işçi alınması,

     2– Çalışanın 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınması,

     3– İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç, işverenin işe aldığı işçileri işe aldıkları tarihten itibaren 9 ay boyunca çalıştırması,

Gerekmektedir. Bu destekten yararlanmak için, daha önceki teşvik ve desteklerden yararlanmak için gereken şartlara sahip olmak ( son 3 ayda işsiz olma, İşkur kaydı ) yeterlidir.

     Destek Tutarı ;

Sigortalının işe alındığı ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36-TL ile çarpımı sonucu ( 30 gün çalışan bir işçi için aylık 2.020,80-TL) bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.

Ancak işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’ya olan borçlarına, borcu yoksa 2019 Aralık ayı dahil  tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir. SGK tarafından çıkarılacak genelge ile kapsam tam olarak açıklanacaktır.

 

                      7166 sayılı kanununla Getirilen Diğer Değişiklikler

       4857 sayılı İş Kanunu’ndaki Değişiklikler

      1– Kanunun 11. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 112. maddesine eklenen fıkra ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin 1-e bendi uyarınca  kamu kurumlarına ait Belediye, hastane gibi asıl işveren tarafından 11/9/2014 tarihinden sonra personel çalıştırılmasına dayalı ihale alan alt işveren (taşeron) işçilerine ilişkin yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmede aksi belirtilmemişse, alt işverene rücu edilemeyecektir.

     2– Yeni kanunla 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 9. madde ile 22.02.2019 tarihi itibarıyla kamu kurumlarınca alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen dava kapsamında rücu edilmeyecek kısmı için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecektir. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmayacak tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecektir.

       B ve C Sınıfı İş Güveliği Uzmanlarının Yetki Süresi Uzatıldı

6331 sayıl İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 4. maddesi değiştirilerek C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verme süreleri 01.01.2019 tarihinden,  B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verme süreleri 01.01.2020 tarihinden 01/07/2020 tarihine (kamu kurumları ve 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi)  uzatılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.