calismabarisi@gmail.com

2023 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

4/1a sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2022 – 14/1/2023 dönemi için;

2022 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 215,70 TL x %50 = 107,85 TL

2023 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 333,60 TL x %50 = 166,80 TL

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL

15/12/2022 – 14/1/2023 devresi için : 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler 

15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

 Yemek parası:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 = 78,90 TL (*)

Çocuk zammı:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık)

 Aile zammı (yardımı):

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 1.000,80 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 30.024,00 TL

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

  1. a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 37,5 = 1.251,00 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 37,5 = 3.753,00 TL

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 37,5 = 9.382,50 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 37,5 = 28.147,50 TL

  1. 2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 32 = 1.067,52 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 32 = 8.006,40 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL

  1. b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
  2. 1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 333,60 TL x % 2 = 6,67 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 6,67 TL x 9 = 60,03 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.