calismabarisi@gmail.com

Etiket: çalışma süresi

Fazla Mesailerin Ücrete Dahil Edilmesi

Fazla Mesailerin Ücrete Dahil Edilmesi

İş Hukuku
Yazar;Alper YILDIRIM Anayasaya göre “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” Şeklinde belirtilmiş olup, 4857 sayılı İş Yasası’nın 32. maddesi ise “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde düzenlenmiştir. Emeğin karşılığı olan ve iş sözleşmesinin esaslı unsuru ücret, en başta Anayasa olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili alt düzenlemelerde özel olarak korunmuştur. Fazla çalışma ücretinin de bu koruyucu düzenlemelerin dışında değerlendirilmesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesi, “Ülkenin ge...
Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar; Alper YILDIRIM 1.Haftalık Çalıma Süresi 4857 Sayılı İş  Kanununun 63. maddesinde haftalık çalışma süresinin en çok kırk beş  saat olacağı hükme bağlanmış olup  yine aynı hüküm Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4. maddesinde de yinelenmiştir. İş  Kanunun 63. Maddesinde , “genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa, bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır (m.63/1).” Söz konusu İş Kanunu çalışma süresini azami bir saat olarak sınırlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak tarafların sözleşmelerde bu süreyi aşan bir şekilde haftalık çalışma süresi belirlemeleri mümkün değildir. Tarafların iş sözleşmelerinde kanunda belirtilen 45 saatlik azami süreyi aşacak biçimde belirlemeleri durumunda,  tanzime edilen bu...