calismabarisi@gmail.com

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı? (Mahkeme Kararı)

T.C. İSTANBUL 14. VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2020/2851

KARAR NO: 2021/2421

DAVANIN ÖZETİ

Davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; uzmanlık alanının yazılım ve programcılık işi olduğu, reklamcılıkla ilgili herhangi bir ilgisi, çalışması ve tecrübesinin bulunmadığı, web sayfasının bir bölümünün İrlanda mukimi Google Ireland Limited şirketine anlık olarak kiralama şeklindeki hizmet ifasının yurt dışındaki müşteriler için yapıldığının açık olduğu, söz konusu kiralama şeklindeki hizmetinden yurt dışında İrlanda’da mukim Google Ireland Limited şirketince İrlanda’da faydalanıldığı, anılan şirketin yazılımcıları ve çalışanları tarafından web sayfasının reklam verilebilir hale getirililip reklamlarla donatıldığı, yapılan bu web sayfasının anlık kiralama şeklindeki hizmetin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca katma değer vergisinden istisna olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ

Davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği ve vergi inceleme raporları uyarınca yapılan dava konusu cezalı tarhiyatların hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 14. Vergi Mahkemesi Hakimliğince, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava, davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Mevzuat

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olacağı hükmü yer almaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin (1) numaralı bendinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; 6. maddesinde ise işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, ifade ettiği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 11. maddesinin 1. bendinin (a) işaretli alt bendinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, 12. maddesinin 2. bendin de ise, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre, hizmet ihracı istisnasından faydalanılabilinmesi için hizmetin yurt dışındaki müşteriler için verilmesi, bu müşterilerin Türkiye’deki faaliyetler ile ilgisinin olmaması ve yurt dışındaki müşterilere verilen hizmetlerden yurt dışında faydalanılmış olması gerekmekte olup, söz konusu hizmetlerden Türkiye’de faydalanıldığı durumlarda bu tür hizmetler nedeniyle istisna uygulanmayacağı tabiidir.

Somut Olay

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporu done alınmak suretiyle düzenlenen vergi inceleme raporunda, davacının kendisine ait web sayfasında Google Ireland Limited aracılığıyla Google AdSense reklam alma suretiyle ticari faaliyette bulunduğu, bu kapsamda Google Ireland Limited tarafından 2015, 2016, 2017 ve 2018 takvim yıllarında davacının hesabına para transferi yapıldığı, söz konusu gelirlerin ticari kazanç olduğu ve bu kazancın kayıt ve beyan dışı bırakıldığından bahisle uyuşmazlığa konu cezalı tarhiyatların yapıldığı anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 4. maddesinde ise hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bunların bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda davacı tarafından yapılan hizmetin katma değer vergisine tâbi olup olmadığına karar verebilmek için Google Ireland firması ile arasındaki hukuki ilişkinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İrlanda mukimi Google Ireland firması yükümlendiği reklam faaliyetlerini icra edebilmek amacıyla Türkiyede’ki popüler, çok tıklanan, takip edilen web sayfalarına ücret karşılığı teklifte bulunmakta, web sayfası sahipleri de dijital alan olarak kullanılan sayfalarının bir bölümünün kullanımını Google Ireland firmasına vermektedir. Gerekli olan tüm yazılım işlemleri Google Ireland firması tarafından yapılarak hangi reklamının gösteriminin yapılacağı, davacının dahli olmaksızın reklam seçimi, şekli, süresi, web sayfasının tasarımı, kullanımı ve yayımı gerçekleştirilmektedir. Burada davacı tarafından bir bedel karşılığında kendisine ait olan web sayfası bölümlerinin kiralanması/anlık satımı şeklinde kullandırılma hizmeti verilmekte olup, davacının yükümlülüğü ise web sayfasının sunuma hazır halde bulundurulmasıdır. Verilen hizmet reklam hizmeti olmadığı için Google Ireland firmasının yükümlülüğünde olan reklam hizmetinin yurt içindeki yada yurt dışındaki müşterilere yapılıp yapılmadığının bir önemi de bulunmamaktadır.

Hizmetten Google Yararlanmaktadır

Bu durumda, davacı tarafından Türkiye’de verilen kullandırma hizmetinin katma değer vergisine tâbi olduğu ve verilen hizmetten İrlanda mukimi Google Ireland firması reklam yazılımcıları, çalışanları tarafından yararlanıldığından 3065 sayılı Kanununun 12. maddesindeki şartlar bir arada gerçekleşmiş olup, yurt dışındaki müşteriler için yapılan kullandırma hizmetinin bir hizmet ihracı olduğu ve 3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesi uyarınca da katma değer vergisinden istisna tutulması gerektiğinden, dava konusu cezalı tarhiyatlarda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesinin 28.09.2021 tarih ve E:2021/540, 2021/1165; K:2021/801, 2021/804 sayılı kararları da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne, dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 149,90-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta gideri avansının talep edilmemesi hâlinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 26.10.2021 tarihinde karar verildi.

HAKİM

ÖZET

Web sayfası sahibi reklamcı değildir, web sayfasının bir bölümünün kiralamıştır verilen hizmet reklam hizmeti değildir bu nedenle katma değer vergisinden istisnadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.