calismabarisi@gmail.com

Gece 7,5 Saati Aşan Çalışmalara Fazla Mesai Ücreti Yargıtay Kararı

ÖZET: 4857 Sayılı İş Kanunu haftalık çalışma süresini için azami bir sınır çizmiş ve bu sınır kanunun 63. Maddesine göre 45 saattir. Ancak arizi olarak 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmekte ve fazla çalışma ücreti % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekmektedir. Yine 4857/69. Maddesi gece döneminde işçilerin çalışabilecekleri azami süreyi 7,5 saat olarak belirlemiş ancak bu sürenin aşımı halinde idari para cezası dışında herhangi bir hükme yer vermemiş olup kanun ile bırakılmış olan bu boşluk aşağıda yer alan Yargıtay’ın isabetli kararı ile doldurulmuştur.

9. Hukuk Dairesi 2014/28553 E. 2014/37241 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 2. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/07/2014
NUMARASI : 2014/14-2014/420
DAVA :Davacı vekili, davacının Toplu İş Sözleşmesine göre ödenmeyen fazla mesai ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmişt
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-4857 sayılı İş Kanununun 69/3 maddesi uyarınca “İşçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez”. Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmasa da günde 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararı bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K). Ancak haftalık çalışma 45 saati aşmadığı takdirde, gece çalışmasında 7,5 saati aşan fazla çalışmanın karşılığı ücretten kendisi ödendiği için sadece zamlı kısmı hesaplanıp ödenmelidir.
Dosya içeriğine göre davacının haftalık çalışma saati genellikle 45 saati aşmamaktadır. Bu nedenle haftalık 45 saat içinde kalan ancak gece 7,5 saati geçen çalışma saatlerinin normal saat ücreti ödendiğinden sadece zamlı kısmının hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken bu hususu gözardı eden bilirkişi raporuna itibar edilerek verilen kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda belirtilen gerekçe ile BOZULMASINA, 08.12.2014 tarihinde oybirilği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.