calismabarisi@gmail.com

Bordroda işçi imzasının olmaması ve fazla mesai alacağı haklı nedenle fesih nedeni olması (Yargıtay Kararı)

 1. Hukuk Dairesi 2014/25804 E., 2015/35572 K.

Özet:

 1. Bordroda ihtirazi kayıt ve işçi imzasının delil kuvvetine etkisi,
 2. Banka kanalı ile daha önce ödenen varsa hesaplanan fazla çalışmalardan düşürülmelidir.
 3. İncelemede fazla çalışma alacağı çıkarsa 24/II-e’ye haklı nedenle fesih olarak kabul edilir ve kıdem tazminatı verilir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesini ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuştur.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin haklı sebep yokken davacı tarafından feshedildiği, sadece ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve yapmışsa miktarının ne olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Fazla çalışma ücreti hesaplanırken fazla çalışma tahakkuku olup da ihtirazı kayıtsız imzalanan bordrolar ile yine fazla çalışma tahakkuku olan ancak imzasız olmakla beraber banka kanalıyla ödendiği ispat edilen bordroların dikkate alınması gereklidir. Bu noktada ilk grup bordrolar yönünden aksi yazılı delille ispatlanmadıkça bordro döneminin dışlanması, ikinci grup bordrolar açısından ise banka kanalıyla yapılan fazla çalışma ödemelerinin yapılacak hesaplamadan mahsup edilmesi gereklidir.

Somut olayda davacının tüm bordrolarında tahakkuk olduğu ve davacının daha fazla çalışma yaptığını ileri süremeyeceği gerekçesiyle davacının bu talebi reddedilmiştir. Oysa bordroların incelenmesinde davacının 06/2013 ücret döneminden itibaren bordrolarda imzası olmadığı görülmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi bu durumda bordroların imzasız olduğu dönem için tanık beyanlarına göre davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı değerlendirilmeli ve hesaplanacak fazla çalışma ücretinden imzasız olup da banka kanalıyla içeriği ödenen dönemlerdeki fazla çalışma tahakkuklarının düşülmesi gerekmektedir. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile davacının fazla çalışma ücreti talebinin reddi hatalıdır.

3-Diğer taraftan yukarıdaki bozma bendi uyarınca yapılacak değerlendirme sonucunda davacının fazla çalışma ücreti alacağı ortaya çıkarsa davacının iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e. maddesi uyarınca haklı sebeple feshettiği kabul edilerek davacının kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır. Bu esasa aykırı olacak şekilde davacının kıdem tazminatının reddine karar verilmesi de yerinde değildir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

2 Comments

 • Seyhan

  Merhabalar ben işyerinden ayrılalı beş sene oldu ama çalıştığım yerden kendi isteğimle çıktım tazminat alabilirmiyim bir de işyerimde sabah sekiz akşam sekiz calisiyordum

  • admin

   Merhaba ücret alacakları İş Kanunu 32. maddesine göre 5 yıllık zamanaşımına tabidir işyerinden ayrılalı 5 yıl olmuşsa kıdem ihbar tazminatı vs. alacaklar zamanaşımına uğradığı için alamazsınız ayrıca işten kendi isteğinizle çıktığınızda da kanunda sayılan özel durumlar (evlilik, askerlik, 1999 öncesi sigorta girişinin 3660 gün prim ve 15 yıl kıdem şartı) olmadıkça kıdem tazminatına hak kazanamazsınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.