calismabarisi@gmail.com

İstifa eden İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

  1. Hukuk Dairesi         2015/13679 E.  ,  2016/19389 K.

Özet: İşyerinde çalışan işçinin istifa dilekçesini imzalamış olması her zaman kıdem tazminatına hak kazanamayacağı anlamına gelmediği.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili, davanın alacak davası olduğunu belirterek, 16.01.2008-15.04.2014 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle haklı sebeple yaptığı feshettiğini ve kıdem, ihbar tazminatı ile diğer haklarının ödenmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin devamsızlıktan dolayı haklı sebebiyle feshedildiğini ve davacının kıdem tazminatına hak kazanamadığını davalı işyerinde Pazar günleri ve genel tatillerde çalışılmadığını, çalışıldığında karşılığının ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının kıdem tazminatına hak kazanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Karar, davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasanın gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davacı tarafından 29.05.2013 tarihinde verildiği iddia edilen istifa dilekçesinin geçerli olup olmadığı hususudur.
İşçinin 1. dönem çalışması sonrasında verdiği istifa dilekçesinin gerçeği yansıtmadığı, işçinin iş sözleşmesi devam ederken istifa edip, dört gün sonra tekrar aynı yerde işe başlaması, hayatın olağan akışına aykırı olup davacı ve tanıklar tarafından çalışmanın kesintisiz olduğu iddia edilmiş olması karşısında, işyerinde boş kağıtlara imza attığı, bu durumun tanıklar tarafından doğrulandığı, ayrıca işçinin fazla çalışma ücreti ödenmediği için istifa ettiği ve tüm dönem için işçinin fazla çalışmasının olduğu ispat edilmiş olması karşısında, işçinin kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.